top
logo logo


Licencja MSDN

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego jest posiadaczem licencji
na oprogramowanie z pakietu MSDN Academic Alliance (MSDN AA) firmy Microsoft, dzięki czemu istnieje możliwość instalowania oprogramowania na komputerach stanowiących wyposażenie wydziału oraz na komputerach osobistych pracowników i studentów wydziału.

Możliwość korzystania z oprogramowania wymaga od osoby zainteresowanej akceptacji zasad podanych w niniejszym dokumencie, zasad licencji MSDN End User License Agreement (MSDN EULA), wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie MSDN AA oraz zobowiązań Wydziału Matematyki i Informatyki jako strony w programie.

W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek części wymienionych wyżej uregulowań należy zrezygnować z instalacji i używania udostępnionego oprogramowania.

Student może używać udostępnionego oprogramowania jedynie w celach niekomercyjnych.
Zabrania się wykorzystywania zainstalowanych programów do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody. Zabrania się także używania oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie aplikacji, projektów
i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

Student kończący studia traci możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym, zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego w ramach programu oprogramowania  w celach samokształcenia lub do tworzenia projektów niekomercyjnych i niedochodowych.

Naruszenie warunków podanych w niniejszej umowie lub Licencji MSDN EULA lub warunkach programu MSDN AA pociąga za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i jego usunięcia z komputera osobistego. Niezależnie od powyższego, naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

 
notatka.jpg
notatka_2b.jpg
statistica.jpg

bottom